اما و اگرهای استفاده از ماسک+ویدیو
اما و اگرهای استفاده از ماسک+ویدیو

امروز که ماسک بخشی ضروری از پوشش ماست، لازم است بایدها و نبایدهای استفاده از آن را بیاموزیم