صورتهای مالی بانکهای جمهوری اسلامی مطابق آخرین صورت مالی در سایت سازمان بورس بررسی شد

به گزارش اقتصاد بر خط، بررسی های سایت سازمان بورس نشان می دهد که :
 سرمایه ثبت شده بانک سرمایه، ۴۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته ۱۴۹۰۰ میلیارد تومان است یعنی کل سرمایه ۴۰۰ میلیاردی از بین رفته و ۱۴۴۰۰ میلیارد تومان که ۳۶ برابر سرمایه بانک است زیان خالص باقی مانده است.


میزان سپرده های مردم ۳۱۵۰۰ میلیارد تومان است که در واقع از این مقدار ۱۴۴۰۰ میلیارد تومان آن از بین رفته است و فقط ۱۷۱۰۰ میلیارد تومان موجود است.با این وجود می توان لقب سلطان زیان را این بانک داد.

منیع: روزنامه جهان صنعت