تذکر شدید الحن حمیدرضا حاجی بابایی به هیئت رئیسه مجلس+ویدیو
تذکر شدید الحن حمیدرضا حاجی بابایی به هیئت رئیسه مجلس+ویدیو

دفعه آخرتان باشد که اینجوری به یک نماینده و یک کمیسیون توهین میکنید.