بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک در دی ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت داده شده است.

به گزارش اقتصاد بر خط،  براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۴۶ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵.۵ درصد و ۱۷.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۰۷ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

۵۳.۵ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی ۱۳۹۷ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است کـه به ترتیب با ۳۶ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۴.۶ درصد)، اصفهان (۵.۷ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

وصول ۶.۵ میلیون فقره چک‌

حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۶۵۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۵ درصد و ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸۹.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸۸.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.


در دی ماه ۱۳۹۷، در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۸۹.۵ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.


در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۸ درصد)، یزد (۹۱.۳ درصد) و البرز (۹۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کردستان (۸۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۵ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۵.۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ترتیب به استان‌های ایلام (۹۴.۳ درصــد)، بوشهر (۹۳.۸ درصد) و سیستان و بلوچستان (۹۲.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سمنان (۸۳.۸ درصد)، لرستان (۸۴.۸ درصد) و هرمزگان (۸۵.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

برگشت ۲۷۲ هزار فقره چک در تهران

بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۹ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ۲۷۲ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۱۰.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۰.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۶ درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (۱۶.۲ درصد)، لرستان (۱۵.۲ درصد) و هرمزگان (۱۴.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (۵.۷ درصد)، بوشهر (۶.۲ درصد) و سیستان و بلوچستان (۷.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ۷۳۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۳۹۷، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشـور از نظـر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  • منبع خبر : پژوهشکده پولی و بانکی