جزئیات تسویه حساب شرکت‌های هواپیمایی با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
جزئیات تسویه حساب شرکت‌های هواپیمایی با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: تعامل شرکت‌های هواپیمایی با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای پرداخت بهای سوخت مناسب است و ‌پرداخت هزینه‌های سوخت و بدهی‌های قبلی، به صورت تقسیط شده در حال انجام است.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش اقتصاد بر خط ، مقصود اسعدی سامانی درباره‌ تسویه حساب شرکت‌های هواپیمایی با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت دریافت سوخت، اظهار داشت: ‌در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی با شرکت پالایش و پخش تعاملات مالی‌ مناسبی دارند و ‌پرداخت هزینه‌های سوخت و بدهی‌های قبلی، به صورت تقسیط شده در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه اغلب شرکت‌های هواپیمایی اقساط خود را در این باره به‌طور منظم پرداخت می‌کنند، اضافه کرد: البته دو شرکت هواپیمایی هم بابت مطالباتی که از دولت دارند، قرار است  این بدهی خود به شرکت پالایش و پخش را‌ با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: ایرلاینی نظیر شرکت هواپیمایی آسمان از حدود دو سال پیش‌ بدهی خود را با شرکت پالایش و پخش محاسبه و تقسیط کرد.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزود: شرکتی نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هم بدهی و طلب زیادی از دولت دارد که باید تهاتر شود.

اسعدی سامانی یادآور شد: به هر حال حساب مالی شرکت‌ها با پالایش و پخش درست شده است و امروز شرکت‌ها بدهی مانده، به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ندارند.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس