عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خبر واگذاری جزایر ایرانی به چین را تأیید و ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق که با تلاش مردم و مجلس متوقف شده، اتفاق نیافتد+فیلم
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خبر واگذاری جزایر ایرانی به چین را تأیید و ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق که با تلاش مردم و مجلس متوقف شده، اتفاق نیافتد+فیلم

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خبر واگذاری جزایر ایرانی به چین را تأیید و ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق که با تلاش مردم و مجلس متوقف شده، اتفاق نیافتد!